Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Wyszukiwanie zaawansowane

Ochrona Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Adrian Domanowski
e-mail : iod@biblioteka.wloclawek.pl

informacja udostępniona na podstawie art. 11 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000)

Zał. nr 2.1 do POLITYKI OCHRONY DANYCH

Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Klauzula informacyjna

Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku z siedzibą przy ul. Warszawskiej 11/13.

Inspektorem Ochrony Danych jest Adrian Domanowski, z którym można się skontaktować przez e‑mail: iod@biblioteka.wloclawek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Dane osobowe będą przetwarzane w granicach określonych przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781), a także stosownie do przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), w celach związanych z realizacją zadań biblioteki polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wypożyczenia materiałów bibliotecznych na zewnątrz oraz części zbiorów udostępnianych na miejscu. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479), bowiem jest ono niezbędne do wykonania umowy i podjęcia niezbędnych działań bezpośrednio przed jej zawarciem, a także do prawidłowej obsługi użytkowników Biblioteki.

Dane będą przetwarzane przez okres korzystania z usług Biblioteki. W sytuacji braku informacji od czytelnika o zaprzestaniu korzystania z usług Biblioteki i braku zobowiązań, dane zostaną usunięte po upływie 5 lat od ostatniej aktywności (wypożyczenia). W przypadku wystąpienia kar lub innych należności – do czasu wyegzekwowania tych opłat. Dane osobowe niezbędne do sporządzania statystyk wymaganych przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą przechowywane do czasu obowiązywania właściwych przepisów prawa.

Pani/ Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji lub profilowaniu. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

Przysługuje Pani/ Panu prawo do: dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/ Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Pyla

Data wytworzenia:
17 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Pyla

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 12:39

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Pyla

Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 12:40