Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku

Wyszukiwanie zaawansowane

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa
1. Rejestry czytelników
2. Katalogi zbiorów
3. Rejestr wypożyczonych zbiorów
4. Księgi inwentarzowe zbiorów zwartych
5. Księgi inwentarzowe wydawnictw ciągłych
6. Księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych
7. Księga kontroli
8. Rejestr zamówień publicznych
9. Rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
10. Rejestr przybytków
11. Rejestr ubytków
12. Rejestr wypożyczeń międzybibliotecznych
13. Katalog DŻS
14. Ewidencja sprzedaży dla celów VAT
15. Archiwum zakładowe
16. Ewidencja pieczęci
17. Zarządzenia Dyrektora
18. Akta osobowe
19. Regulaminy:

 •  Regulamin Organizacyjny Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 
 • Regulamin Wynagradzania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku 
 • Regulamin Premiowania Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej we Włocławku
 • Regulamin Nagród Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
 • Regulamin Wynagradzania Pracowników Zarządzających Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku, tj. Głównego Księgowego Biblioteki 
 • Regulamin Pracy Pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
 • Regulamin udzielania przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro
 • Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Z. Arentowicza we Włocławku
 • Regulamin korzystania ze służbowych telefonów komórkowych

19. Regulaminy korzystania ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława
Arentowicza we Włocławku
20. Regulaminy korzystania ze stanowisk komputerowych z dostępem do internetu
21. Plany i sprawozdania miesięczne
22. Polityka Bezpieczeństwa Informacji Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława
Arentowicza we Włocławku
23. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi w Miejskiej Bibliotece Publicznej
im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
24. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
25. Instrukcja Przyjmowania i Rozpatrywania Skarg i Wniosków w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
26. Instrukcja sporządzania obiegu i kontroli dowodów księgowych
27. Instrukcja inwentaryzacyjna
28. Instrukcja kasowa
29. Instrukcja kancelaryjna
30. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt
31. Zasady Realizacji i Koordynacji Obowiązujących w Miejskiej Bibliotece Publicznej im.
Zdzisława Arentowicza we Włocławku Procedur w Systemie Kontroli Zarządczej
Funkcjonującym w Bibliotece
32. Zasady (polityki) rachunkowości
33. Zasady korzystania z kart płatniczych
34. Kodeksy etyki :

 • Kodeks Zawodowej Etyki w Rachunkowości
 • Kodeks Etyki Zawodowej Pracowników Obsługi Informatycznej i Komputerowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku
 • Kodeks etyki bibliotekarza i pracownika informacji
 • Kodeks Etyki Pracowników Administracji i Obsługi Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku

Dokumenty udostępnione są na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014r. poz.782 ze zm.).
Rejestry czytelników są wyłącznie do wglądu oraz potrzeb uprawnionych pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku. Informacje zawarte w pozostałych rejestrach udzielane są w formie pisemnej, w oparciu o obowiązujące przepisy prawne. Katalogi zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku są ogólnodostępne.


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Przemysław Pyla

Data wytworzenia:
18 maj 2022

Osoba dodająca informacje

Przemysław Pyla

Data publikacji:
18 maj 2022, godz. 11:22

Osoba aktualizująca informacje

Przemysław Pyla

Data aktualizacji:
18 maj 2022, godz. 11:22