Archiwalna strona BIP Biuletyn Informacji Publicznej - Informacje
Strona główna BIP Serwis M B P
 · Strona główna BIP · Serwis M B P · Instrukcja ·
szukaj:
dziś jest poniedziałek, 11 kwietnia 2022
 · Ogólne dane
 · Struktura organizacyjna
 · Menu przedmiotowe
 · Biuletyn Informacji Pub.
Deklaracja dostępności cyfrowej
Deklaracja dostępności

Wstęp

Miejska Biblioteka Publiczna im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zdzisława Arentowicza we Włocławku .

Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2006-10-13 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-07-02 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • treści zamieszczone nie posiadają możliwości udźwiękowienia,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
Wyłączenia:
 • grafiki są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • pomimo starań redaktorów Portalu, pewne dokumenty opublikowane na Portalu mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Przemysław Pyla , informatyk@biblioteka.wloclawek.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 54 231-55-50 wew 47 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku z poziomu gruntu. Wypożyczalnia główna zlokalizowana jest na parterze , Filia dziecięca nr 1 w piwnicy Biblioteki.
 2. Brak windy ,korytarze ogólnodostępne.
 3. Informacji głosowych brak, pętli indukcyjnych brak.
 4. W pobliżu obiektu są ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak miejsc parkingowych z kopertą dla osób niepełnosprawnych.
 5. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym.
 6. Skorzystanie z tłumacza języka migowego na miejscu lub online jest niedostępne.

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego MBP 2021


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego MBP we Włocławku w 2021 r.
( dostępny po kliknięciu na podświetlony tekst w formacie PDF ).
(2021-03-30)


Wytworzył: Andrzej Chmielewski
Opublikował: Przemysław Pyla Archiwalna strona BIP


Data powstania: 2020-09-24
Data dodania: 2020-09-24
Artykuł czytano 827 razy
Dodał:
Tomasz TomaszewskiZmiany w dziale
Opis zmian Data zdarzenia Zmienił
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2021-06-01 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2021-03-30 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2021-03-30 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2021-03-30 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2021-03-30 Przemysław Pyla
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2020-10-03 Tomasz Tomaszewski
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2020-10-01 Tomasz Tomaszewski
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2020-09-24 Tomasz Tomaszewski
Modyfikacja strony "Deklaracja dostępności cyfrowej" 2020-09-24 Tomasz Tomaszewski

Administrator: Przemysław Pyla, , tel.: (54)231-55-50, fax.:
© Miejska Biblioteka Publiczna we Włocławku kontakt z obsługą techniczną